திருக்குறள் இயல்கள்

அறத்துப்பால்

1. பாயிரவியல்

04

2. இல்லறவியல்

20

3. துறவறவியல்

13

பொருட்பால்

5. அரசியல்

25

6. அமைச்சியல்

10

7. அரணியல்

02

8. கூழியல்

01

9. படையில்

02

10. நட்பியல்

17

11. குடியியல்

13

காமத்துப்பால்

13. களவியல்

07

13. கற்பியல்

18